Новина: Картина на трудовия пазар през юли в област Търговище
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
четвъртък 30 август 2018 - 14:44:27

През ЮЛИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Търговище са 338. Започналите работа безработни без квалификация са 147, с работническа професия - 108, а специалистите със средно специално и висше образование - 83. Близо 60 на сто от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 50. Заетост е осигурена на 82 продължително безработни и на 16 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 199 безработни, което е с 4 повече сравнено със същия месец на м.г. С посредничеството на бюрата други 53 безработни от областта са наети по програми и мерки за заетост през юли.
Общо обявените през юли свободни работни места от работодатели на територията на област Търговище са 272.
През месеца търсенето на работна сила в реалната икономика се изразява в заявените общо 230 места в бюрата по труда. Те са предимно от частния сектор и в зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места са заявени от преработващата промишленост (200), административните и спомагателните дейности (40), търговията (16), селското стопанство (13), хотелиерството и ресторантьорството (6) и др.
По програми за заетост в бюрата по труда в област Търговище през юли са заявени 41 работни места – основно по схеми по ОПРЧР. За 1 място се търси работник по насърчителните мерки на ЗНЗ.
Към края на юли в трите бюра по труда в област Търговище – Търговище, Попово и Омуртаг, регистрираните безработни са 4824. Техният брой намалява с 90 в сравнение с края на юни. Като търсещи работа лица са регистрирани и 70 заети, 23 учащи и 41 пенсионери.
Равнището на безработица за област Търговище, е 9,8%, при 10,0% през предходния месец. /В сравнение с юли 2017 г. равнището на безработица е по-ниско с 3,5 процентни пункта./ На база административната статистика на Агенцията по заетостта равнището на регистрираната безработица за страната за юли 2018 г. е 5,7 на сто, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните лица на 15–64 години.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново - 27,5% /536 безработни лица/, следват общините Опака – 22,8% /545/, Омуртаг – 17,2% /1327/, Попово - 9,8% /1130/, и най-ниско в община Търговище - 5,0% /1286/.
Продължително безработните лица (с престой на борсата над 1 година) към края на юли са 2422 (50,2%) от всички регистрирани безработни в областта. Близо две трети от тях са без специалност, а тези с основно и по-ниско образование са 62%.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 57%, с работнически професии – 29%, специалисти – 14%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 51%, хората със средно образование са 42%, а висшистите – 7%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 52% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 38%, а младежите до 29 години – 10%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 348.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4659 )