Новина: Анализ на пазара на труда според статистиката за първите 6 месеца на годината в област Търговище
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
сряда 26 септември 2018 - 12:38:22

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на март 2018 г., като достигат 27.9 хиляди.
Намаление на наетите лица е регистрирано в осем икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Увеличение се наблюдава в девет икономически дейности, като най-голямо е в „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Селско, горско и рибно стопанство” , „ Административни и спомагателни дейности” и „ Операции с недвижими имоти”.
Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 31.9% и 12.2%.
Съпоставката с месец юни 2017 г. сочи, че към 30.06.2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта са с 1.8% по-малко.
По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение, областта заема 25-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 764 хил., а най-малък в област Видин – 16.6 хиляди.
В област Търговище средната брутна месечна работна заплата за април 2018 г. е 870 лв., за май – 872 лв., а за юни – 865 лева.


Средното възнаграждение в областта остава по-ниско от това за страната, което за второ тримесечие е 1125 лева.
В сравнение с останалите области на страната, през второто тримесечие на 2018 г., област Търговище е на 17-то място по показателя средна работна заплата. С най-високо средно месечно възнаграждение през второто тримесечие е София (столица) – 1518 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 743 лева.
През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна брутна работна заплата в област Търговище нараства спрямо първото тримесечие на 2018 г. с 6.4% до 869 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” и „ Хотелиерство и ресторантьорство”, а най-голямо увеличение се наблюдава в „Селско, горско и рибно стопанство”, „Операции с недвижими имоти”, и „Преработваща промишленост”.
В област Търговище през второто тримесечие на 2018 г. с най-високо средно месечно трудово възнаграждение са наетите лица в „Държавно управление” – 1 042 лева, а най-ниско платени – в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 521 лева.
Спрямо същия период на 2017 г., средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2018 г. нараства с 6.2%, като в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния сектор – с 4.8%.
Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4676 )