Новина: Статистика за детската престъпност
(Категория: Криминални)
Публикувано от paragraf22
четвъртък 16 май 2019 - 11:51:45

През 2018 г. в област Търговище на отчет в ДПС са водени 151 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 29 лица, или с 23.8%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС от областта лица са следните:непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) - 82.8%;, малолетни (8 - 13 г.) - 17.2%, момчета – 126 (83.4%), момичета - 25 (16.6%) и учащи - 128 лица (84.8%).

В област Търговище малолетните и непълнолетните лица заведени на отчет в ДПС през 2018 г. са 31, или 20.5% от всички водени на отчет лица. Момчетата са 22, а момичетата - 9.

В област Търговище преминалите през ДПС за извършени противообществени прояви през 2018 г. малолетни и непълнолетни лица са 83. От тях малолетните са 10 (12.0%), а непълнолетните - 73 (88.0%). Спрямо 2017 г., броят им се увеличава с 9 лица, или със 12.2%. От общия брой на лицата, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви, момчетата са 59, или 71.1%, а момичетата - 24 (28.9%).
В структурата на противообществените прояви в област Търговище, най-голям е делът на преминалите през ДПС за: „бягство от дома (от вкъщи), от специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип“ - 28.9%, следвани от „прояви на насилие и агресия“ - 26.5% и „повреждане на обществена и/или частна собственост“ - 15.7%.

През 2018 г. в област Търговище броят на малолетните и непълнолетните лица, водени на отчет в ДПС за извършени престъпления е 102, с 3 лица, или с 3.0% повече в сравнение с 2017 година. От тях 25 лица (24.5%) са на възраст от 8 до 13 години.
Кражбите са най-разпространените престъпления, извършвани от малолетните и непълнолетните. Извършители на кражби са 57 лица, или 55.9% от всички, преминали през ДПС за извършени престъпления. Най-висок е делът на извършителите на домови кражби - 28.1% (16 лица), следвани от взломни кражби - 17.5% ( 10 лица).
В областта 16 лица на възраст от 8 до 17 години, или 15.7 % от всички водени на отчет в ДПС за извършени престъпления, са регистрирани за унищожаване и повреждане на имущество, 5 лица (4.9%) - за престъпления свързани с наркотици, 4 лица (3.9%) - за нанесени телесни повреди.

През 2018 г. в област Търговище пострадали от престъпления са 59 деца, от които 28 (47.5%) са момчета, а 31 (52.5%) - момичета. Малолетни са 21 лица (35.6%), а непълнолетни - 38 (64.4%).
През 2018 г. най-голям е броят и делът на малолетните и непълнолетните, пострадали от кражби - 12 лица (20.3%) и нанесени телесни повреди - 8 лица (13.6%).
Дейност на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.4885 )