Новина: От статистиката направиха анализ на здравеопазването в област Търговище
(Категория: Здравеопазване)
Публикувано от paragraf22
четвъртък 20 август 2020 - 09:48:31

В сравнение с 2018 г. броят на заведенията за болнична помощ остава без промяна, а легловият им фонд намалява с 1%.
Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2019 г. на територията на област Търговище функционират 3 многопрофилни болници с 594 легла и 1 специализирана болница с 24 легла.
Осигуреността на населението в област Търговище с болнични легла в края на 2019 г. е 557.2 на 100 000 души от населението (776.8 средно за страната), при 559.2 на 100 000 души в края на 2018 година.
Към 31.12.2019 г. заведенията за извънболнична помощ в област Търговище са 30 с 13 легла. В сравнение с 2018 г. броят на заведенията намалява с 2, а леглата остават без промяна.
Сред извънболничните заведения с дейности по клинична медицина най-голям е броят и легловият фонд на медицинските центрове - 9 заведения с 11 легла.
В края на годината в областта функционират по 10 самостоятелни медико- технически лаборатории и самостоятелни медико-диагностични лаборатории.

Към други лечебни и здравни заведения се отнасят центровете за спешна медицинска помощ, регионалните здравни инспекции, домовете за медико-социални грижи за деца, хосписите, нацоналните центрове без легла, диализните центрове, както и центровете за трансфузионна хематология. В края на 2019 г. тези заведения са 4 с 85 легла.
Разпределението на другите лечебни и здравни заведения по видове е следното: Център за спешна медицинска помощ - 1, Хоспис – 2, Регионална здравна инспекция – 1.

Медицински персонал
В края на 2019 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в област Търговище практикуват 326 лекари. Лекарите по дентална медицина са 60, а медицинските специалисти по здравни грижи - 652, от които 420 са медицински сестри, 52 – медицински лаборанти, 51 - акушерки и 45 - фелдшери. В заведенията за болнична помощ практикуват 185 лекари, 4 фармацевти и 382 медицински специалисти по здравни грижи. В заведенията за извънболнична помощ работещите на основен трудов договор лекари са 129, лекарите по дентална медицина – 60 и 81 медицински специалисти по здравни грижи.В други лечебни и здравни заведения (вкл. детски ясли и кабинети в училища) към 31.12.2019 г. на основен трудов договор работят 12 лекари и 189 медицински специалисти по здравни грижи.

Практикуващи лекари по пол и възраст
Към 31.12.2019 г. разпределението на практикуващите лекари в област Търговище по пол и възраст е следното:
• Мъже са 147 (45.1%), жени - 179 (54.9%);
• Най-голям е делът на лекарите във възрастовата група 55 - 64 години - 136, или 41.7%;
• Младите практикуващи лекари (до 35 години) са 20, или 6.1%, а най-възрастните (на 65 и повече години) - 62, или 19.0%.

Осигуреност с лекари
Осигуреността с лекари в края на 2019 г. общо за областта е 29.4 на 10 000 души от населението, при 42.6 на 10 000 души общо за страната.
Осигуреността с лекари по дентална медицина 5.4 на 10 000 души от населението, при 10.6 на 10 000 души общо за страната.
Осигуреността с общопрактикуващи лекари е 4.3 на 10 000 души от населението, при 5.9 на 10 000 души общо за страната

Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5104 )