Новина: Близо 200 безработни по-малко през октомври спрямо предходния месец
(Категория: Икономика)
Публикувано от paragraf22
понеделник 30 ноември 2020 - 10:07:00

В края на месец октомври регистрираните безработни в трите бюра по труда в област Търговище според Административната статистика на Агенцията по заетостта са 5077, като спрямо септември намалението е със 192 лица. Спрямо октомври 2019 г. намалението е с 62 лица.
Равнището на регистрираната безработица (изчислено като дял на регистрираните безработни лица в бюрата по труда в областта от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2011 г.) в област Търговище е 10,3%, като спрямо м. септември показва намаление с 0,4 процентни пункта. На годишна база е налице намаление от 0,2 п.п. Равнището на регистрираната безработица в страната е 6,9%.
По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Антоново – 28,0% /546/ следвана от Опака – 23,8 % /569/, Омуртаг – 15,4% /1185/, Попово – 10,3% /1186/, а на последно място е община Търговище – 6,2% /1591/.
За ползване на посредническите услуги през месеца са се регистрирали нови 551 безработни лица. Освен тях, други 17 лица от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в трите бюра по труда в област Търговище.
През м. септември броят на започналите работа е 458, като 71,8% от тях са устроени в реалната икономика. Други 4 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своето ново работно място през октомври чрез бюрата по труда.
В сравнение с м. октомври 2019 г. се отчита ръст на започналите работа-с 21,2 %.
Най-много започнали работа лица се отчитат в секторите търговия-11,1%; държавно управление-10,0%, преработваща промишленост-9,6%, образование-9,2% и др.
Работа на субсидирани работни места са започнали 129 безработни лица-99 по програми и мерки по ЗНЗ и 30 по схеми по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли като антикризисна мярка е осигурила заетост на 113 безработни лица, като само през октомври са сключени трудови догововри с 25 лица.
Антикризисните мерки за краткосрочна подкрепа на заетостта, популярни като втори дизайн на 60/40 или ПМС 151/2020 г. и 80/20 или „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” осигуриха запазването на заетостта на 3834 лица. С ПМС 278 е продължено действието на мярката 60/40 до края на годината.
Заявените работни места на първичния трудов пазар през октомври са 245, като 85,3% са от частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (40,0%), административни и спомагателни дейност (27,7%), образование и търговия ( по 8,2%) и др.
Най-търсените професии през месец октомври са товарач, пакетировач, водач на мотокар, продавач, общ работник, чистач, техник климатична техника, диагностик МПС и др.Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5239 )