Новина: Предстои сесия на Общински съвет - Търговище
(Категория: Общество)
Публикувано от paragraf22
сряда 24 март 2021 - 16:18:54

Заседание на Общински съвет Търговище ще се проведе на 25 март 2021 г. /четвъртък/ от 09:00 ч. в зала „Христо Самсаров” на Общината при следния проект за дневен ред:


1. Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2021 година.
2. Одобряване на бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2022-2024 г. на община Търговище.
3. Поемане на краткосрочен дълг от Община Търговище.
4. Даване на съгласие за подписване на Запис на заповед за авансово плащане по договор BGENERGY-2.001-0019-005.
5. Възлагане управлението на услугата „Патронажна грижа+” като услуга от общ икономически интерес (УОИИ).
6. Годишен отчет за 2020 г. по изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на община Търговище за периода 2015-2020 година”.
7. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2020 г. и Програма за развитие на туризма в община Търговище за 2021 г.
8. Именуване на улица с осови точки 267-268-264-269-270-271.
9. Даване на съгласие за събаряне на сгради – публична общинска собственост, представляваща Детска градина № 5 „Червената шапчица” гр. Търговище.
10. Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „БКС-Търговище” ЕООД, гр. Търговище.
11. Приемане на мерки за справяне с икономическите последици, вследствие въведените противоепидемични мерки със заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването.
12. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот II126 в кв. 18 по плана на село Братово, община Търговище, чрез продажба на терен от 800.00 кв.м., собственост на Община Търговище.
13. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот III126 в кв. 18 по плана на село Братово, община Търговище, чрез продажба на терен от 470.00 кв.м., собственост на Община Търговище.
Приложения
Докл.: Валентин Велчев
14. Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот V69 в кв. 7 по плана на село Овчарово, община Търговище, чрез продажба на терени от 42.00 кв.м. и 23.00 кв.м., собственост на Община Търговище.
15. Предоставяне право на стопанисване и управление на имот, публична общинска собственост.
16. Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС, представляващ помещение, находящо се в сградата на ул. „Преслав” № 14 в град Търговище.
17. Отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост без търг или конкурс.
18. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Изграждане на водопроводно отклонение към поземлен имот с идентификатор 73626.526.1072 в землището на гр. Търговище”.
19. Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 53223.30.285 в землището на с. Овчарово, общ. Търговище.
20. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 година.
21. Увеличаване броя на децата в яслена група в ДГ „Пчелица” град Търговище за учебната 2021/2022 г.

Във връзка с удължаване срока на епидемичната обстановка свързана с разпространението на COVID-19, заседанието на Общински съвет Търговище и на неговите комисии, ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки, съгласно заповедите на министъра на здравеопазването.
С настоящото поканвам за участие лицата по чл. 24, ал. 4 от ПОДОСТ, като призовавам гражданите да се възползват от възможността за информиране по предварително обявения дневен ред и материалите към него от официалната страница на Община Търговище.
Напомням, че заседанията на Общински съвет Търговище се предават директно по общинската кабелна радиомрежа и излъчват онлайн в интернет сайта на Община Търговище и могат да бъдат проследени от всички заинтересовани лица.
В зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната и общината, могат да бъдат променени датите и часовете на заседанията.


Новина от Търговище Новини от Област Търговище
( http://targovishtenews.com/news.php?extend.5311 )